|   | 

Konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

POIR 2.3.5 Dostępna pula finansowa to 70 mln dla przedsiębiorców. Mali i średni przedsiębiorcy otrzymają granty na podjęcie współpracy z projektantami. Pomogą oni w opracowaniu szeregu innowacji poprawiających funkcjonowanie osób nie w pełni sprawnych pod względem fizycznym, psychicznym i intelektualnym.   

Konkurs dotacyjny ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach subdziałania 2.3.5. wynikającego z programu Inteligentny Rozwój pn. Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus. Do podziału jest pula środków w wysokości 70 mln PLN. Z tych środków 8.5 mln zł ma stanowić wsparcie dla firm działających w województwie mazowieckim. MŚP skorzystają z grantów, jeżeli podejmą działania mające na celu wprowadzenie na rynek ulepszonego produktu. O takich zastrzyk wsparcia finansowego mogą się starać firmy z całej Polski z wyjątkiem firm województw wchodzących w obszar Polski Wschodniej, województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie.  Dla firm z Regionu Wschodniego przewidziane są dotacje rządowe na wprowadzenie w życie strategii wzorniczej – działanie o numerze 1.4 w ramach programu Polska Wschodnia.

Dla przedsiębiorców e wschodnich województw rządowa agencja przewidziała dotacje na wdrożenie strategii wzorniczej (działanie 1.4 z programu Polska Wschodnia).

Spośród wyłonionych projektów, które wezmą udział w konkursie, POIR mogą otrzymać dotacje na łączną kwotę ponad 1.1 mln PLN. Okres na składanie wniosków jest długi, od 24 listopada 2020 do 28 lipca 2021. Dyrektor departamentu usług proinnowacyjnych Anna Forin powiedziała, że granty będą stanowić wsparcie dla biznesu, pomogą w przygotowaniu innowacyjnego projektu wzorniczego.

Efektem tych działań powinno być wprowadzenie na polski rynek innowacji, która będzie zaspokajać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Zakłada się, że dotacje pomogą nie tylko na realizacje nowatorskich pomysłów, ale i podniosą jakość życia niepełnosprawnych, znacząco ułatwią im dostęp do różnych produktów oraz usług, jak zaznaczyła w swojej wypowiedzi dyrektor Anna Forin.

Przedsiębiorca, którego wniosek uzyska akceptację, może liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 1 mln 125 tys. zł. Wartość projektu powinna się zamykać w przedziale od 60 tys. do 1.5 mln PLN. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wymaga of firm biorących udział w tym konkursie, aby wniosły wkład własny nie mniejszy niż 15 proc. Warto też zaznaczyć, że wysokość wsparcia będzie uzależniona od tego, w jakiej branży działa przedsiębiorstwo oraz jaka jest lokalizacja projektu.

Otrzymane dotacje firmy będą mogły wykorzystać na usługi, które dotyczą procesu wzorniczego. Ważne są tutaj również audyt wzorniczy i całe otoczenie rynkowe. Jak zaznacza dyrektor Anna Forin, granty mają pomóc przedsiębiorcom w opracowaniu nowej strategii wzorniczej.

Informacja o naborze wniosków

Termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi maksymalnie 80 dni, licząc od dnia, w którym zostanie zamknięty nabór wniosków.

Wnioski o dofinansowanie składa się za pomocą Generatora Wniosków, który został opracowany przez PARP.

Wnioski składa się w formie elektronicznej. Należy ściśle przestrzegać instrukcji wypełniania wniosków. Stanowi ona załącznik Regulaminu Konkursu. Opisane w nim zostały wszystkie szczegółowe zasady konkursu.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie mogą się starać podmioty posiadające status mikroprzedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy małego lub średniego zgodnie z zapisem zawartym w załączniku I i rozporządzeniem KE 651/2014, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski, poza 5 regionami Polski Wschodniej: woj. świętokrzyskie, podkarpackie, podlaskie, lubelskie i warmińsko-mazurskie.

Na jakie cele przeznaczone jest dofinansowanie?

Dofinansowaniem objęte będą projekty, które dotyczą usług związanych z doradztwem, zrealizowaniem profesjonalnego projektu wzorniczego, który umożliwi wdrożenie lepszego produktu na rynek. Możliwe jest również objęcie wsparciem inwestycji początkowej, wymaganej do wdrożenia innowacyjnego produktu. Musi on zaspokajać potrzeby osób z niepełnosprawnościami (poruszających się na wózkach inwalidzkich, na kulach, niewidomych, głuchych, głuchoniewidomych, z problemami psychicznymi i upośledzeniem intelektualnym, osób starszych i schorowanych, kobiet ciężarnych, osób, które posiadają małe dzieci, tych, którzy mają problemy z komunikowaniem się w mowie i na piśmie, osób z różnymi nietypowymi problemami fizycznymi (np. nietypowy wzrost) oraz wszystkich innych, którym trudno się funkcjonuje w społeczeństwie.

Kryteria, które będą uwzględniane przy wyborze projektów

Przy ocenie projektów będą brane pod uwagę kryteria opracowane przez Komitet Monitorujący POIR . Zostały one opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Środki finansowe

Jakie jest maksymalny poziom dofinansowania? Wynosi on 85 proc. i kwota ta przeznaczona jest na zakupienie usług doradczych, które dotyczą opracowania i wdrożenia nowego ulepszonego produktu poprawiającego funkcjonowanie i życie osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dofinansowanie jest zgodne z mapą pomocy w regionach.

Suma środków w ogólnej puli przeznaczonej na dofinansowanie to 700 mln PLN, w tym 8 mln 463 tys. przeznaczone jest na projekty, które uzyskały akceptację w województwie mazowieckim, a 61 mln 537 tys. na projekty spoza woj. mazowieckiego.

Więcej wiedzy na temat dotacji znajdziesz na https://www.a1europe.pl/.

Redakcja

centrumwspolpracy.org.pl

Zobacz również